Januari 2022

Deze notitie beschrijft een plan voor 2022 om de doelen van de stichting beter te bewerkstelligen

De THMSR Stichting heeft zich bij de oprichting als doel gesteld het idee van een gesmoltenzoutreactor met thorium als brandstof te promoten. Daarvoor onderhoudt het een website waar informatie wordt gegeven over deze techniek. De Stichting is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en heeft daarvoor een aantal (3) specialisten benoemd in een raad. Deze specialisten controleren of de informatie correct is. Verder probeert de stichting door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten en andere communicatie- en leermiddelen kennis en enthousiasme over de THMSR te verspreiden. 

De afgelopen 2 à 3 jaar is er minder ondernomen om deze doelen van de stichting te behalen. Dat kwam in de eerste plaats omdat veel aandacht is gegaan naar het promoten van het gebruik van kernenergie in het algemeen. Een andere stichting e-Lise is opgericht met dat doel. Waar e-Lise strijdt voor de acceptatie van kernenergie in het algemeen maakt de stichting THMSR zich sterk voor één bepaalde techniek om kernenergie op te wekken. In de tweede plaats heeft de pandemie het moeilijk gemaakt om bijeenkomsten en voordrachten te organiseren.

Het doel van de stichting is niet veranderd evenmin lijkt er aanleiding om het beleid te veranderen. Wel kunnen verbeteringen doorgevoerd worden om het beleid aan te scherpen en waar nodig beter te definiëren.

Het bestuur van de stichting

 1. Een jaarvergadering elk jaar op een vaste datum. Tijdens deze vergadering wordt het verslag van het afgelopen jaar besproken en het financiële overzicht gepresenteerd. Ook wordt elk jaar een plan voor het komend jaar gemaakt met duidelijke doelen.
 2. De raad van specialisten wordt elk jaar gewezen op het jaarverslag en het nieuwe beleidsplan. Tevens wordt ze gevraagd eventuele nieuwe of veranderde informatie op de website te controleren op juistheid. Het oordeel van de raad is adviserend.

De THMSR website

 1. in een apart document worden een aantal mogelijke verbeteringen in de website beschreven
 2. de informatie is de afgelopen 5 jaar nauwelijks bijgewerkt
 3. de raad van specialisten is incompleet 
 4. de raad is de afgelopen 5 jaar niet gevraagd de informatie op juistheid te controleren.
 5. de website zou meer actuele informatie kunnen bevatten zoals nieuwe ontwikkelingen die de pers halen
 6. de website bevat geen beschrijving van de lopende onderzoeken en geeft geen overzicht van de bedrijven die inmiddels zijn gestart de reactoren die ze willen bouwen

De fondsen voor de stichting

Alle inkomsten van de stichting komen uit donaties, direct van bekenden en via de website van (meestal) onbekenden. Er is weinig tijd gestoken in het actief aantrekken van meer fondsen. Doordat ook de stichting e-Lise uitsluitend van donaties moet bestaan en omdat sommige bestuursleden lid van beide stichtingen zijn is enig interferentie opgetreden.

 1. Er moet meer aandacht worden aan het verwerven van meer inkomsten voor de stichting 
 2. De scheiding tussen de 2 stichtingen moet duidelijk zijn en er moeten goede afspraken over worden gemaakt over de inkomsten zowel als de uitgaven
 3. Gekeken moet worden of inkomsten kunnen worden gegenereerd anders dan uit donaties.